Ons beleid

Onze vereniging steunt op vier belangrijke pijlers, dit zijn: Organisatie, Communicatie, Discipline en Teamgeest.

We zullen ze stuk voor stuk toelichten.

Organisatie

De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende landelijke organisatie KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie). De KNSA vertegenwoordigt bijna 800 verenigingen met in totaal ruim 42.000 sportschutters.

Binnen dit verband zijn wij als vereniging door de KNSA gecertificeerd. Begin 2013 is ons daarvoor een certificaat toegekend. Dit betekent dat we zijn gecontroleerd op onderkomen en organisatie en daarbij aan de hoogste eisen voldoen.

Ons bestuur bestaat uit vijf leden. Ieder van deze bestuursleden heeft een schriftelijk vastgelegd takenpakket naast hun algemene verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het bestuur.
Onze zijn leden afkomstig uit alle lagen van de bevolking en met verschillende achtergronden. Welke positie iemand in het maatschappelijke leven bekleedt doet er bij ons niet toe. Binnen de vereniging is iedereen gelijk en omdat te benadrukken spreken we elkaar aan met je en jij en de voornaam.

Communicatie

Een goede communicatie is van groot belang voor een goede sfeer binnen de vereniging. Zo worden misverstanden veelal voorkomen en voelt een ieder zich beter betrokken bij het wel en wee van de vereniging.

Het uitwisselen van informatie gebeurt binnen onze vereniging in alle openheid waarbij te denken valt aan bestuur richting leden en andersom. Dit gebeurt via persoonlijke contacten en via e-mail. Meerdere malen per jaar volgt er uitleg of komen er updates via digitale nieuwsbrieven.

Discipline

Een schietsportvereniging is weliswaar een sportvereniging maar vergt toch, door het omgaan met potentieel dodelijke wapens, een heel eigen aanpak. Dit geldt met name voor het garanderen van de persoonlijke- en maatschappelijke veiligheid.

Daarbij gaat het om het strikt naleven van wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Wet Wapens en Munitie en de daarvan afgeleide Circulaire Wapens en Munitie. Maar ook aan de regels van ons Huishoudelijk Reglement wordt streng de hand gehouden.

Teamgeest

Onze vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van de leden. Vrijwilligers zetten op alle mogelijke gebieden hun kennis en kunde in.

Volgens het Huishoudelijk Reglement wordt van ieder lid verwacht diensten voor de vereniging te verrichten als daarom wordt gevraagd. In de praktijk blijkt echter dat onze leden zelf het initiatief nemen als ze denken iets meer voor de vereniging te kunnen betekenen dan alleen het betalen van de contributie en het behalen van de benodigde schietbeurten.

Daarnaast vinden we het sociale aspect van grote betekenis voor de teamgeest, de betrokkenheid en het plezier dat de leden aan hun lidmaatschap beleven. Dit sociale deel vindt plaats in onze kantine, voor- en na de schietbeurten en tijdens evenementen.