Huishoudelijk Reglement

 

HUISHOUDELIJK REGELEMENT S.V. CASSIDY

 

Het Huishoudelijk Reglement bevat de navolgende Afdelingen:

Afd. 1. Algemene Bepalingen.

Afd. 2. De Leden, Aspirant-leden, Introducés en Begunstigers.

Afd. 3. Algemene Vergadering.

Afd. 4. Het Bestuur.

 

Afdeling 1.

ALGEMENE BEPALINGEN;

Artikel 1. Nastreven van het doel.

Algemene gedragsregels van de vereniging:

 • Bij het nastreven van haar doel onthoudt de vereniging zich in haar doen en laten van al hetgeen waarmee zij zichzelf, de KNSA of de schietsport in het algemeen in diskrediet zou kunnen brengen.
 • zij leeft de voorschriften, aanwijzingen en wensen, die haar van overheidswege worden kenbaar gemaakt, stipt na, voorzover zij in overeenstemming zijn met in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur.

Algemene gedragsregels van de leden:

1.3. De leden onthouden zich in hun doen en laten van al hetgeen waarmede zij zichzelf, als beoefenaars

van de schietsport, de vereniging, de KNSA of de schietsport in het algemeen in diskrediet zou

kunnen brengen.

1.4. Het bestuur is evenwel bevoegd, hetzij ten aanzien van alle leden, hetzij ten aanzien van een of meer

leden afzonderlijk, aan het schieten zodanige beperkingen op te leggen of voorwaarden te verbinden

als het met het oog op de veiligheid en de mate van geoefendheid der betrokken lid / leden gebonden

wordt geacht.

1.5. Door het feit van hun toetreding tot de vereniging onderwerpen de leden zich tevens aan de

voorschriften, die de KNSA heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen, hetzij in het belang van de

schietsport van de bij de KNSA aangesloten rechtspersonen, of van de schutters die de KNSA

vertegenwoordigt in het algemeen, hetzij in het belang van de KNSA zelf, en verklaren zij het

bestuur  der vereniging bevoegd, in het kader der genoemde belangen, aan de KNSA alle door deze

gevraagde  inlichtingen omtrent hen te verstrekken.

 

Artikel 2. Middelen ter bereiking van het doel.

Verplichtingen van het Bestuur:

2.1. Het Bestuur draagt zorg dat;

 1. a) de aspirant-leden – dus ook jeugdleden onder de 18 jaar – de nodige basis instructie(s)

ontvangen.

 1. b) de leden – alle – in de gelegenheid worden gesteld zich verder te bekwamen.

2.2. In ieder geval mogen zowel de aspirant-leden als ook jeugdleden slechts schieten onder de

onmiddellijke leiding van een daar toe door het bestuur aangewezen lid.

 

Verplichtingen van de leden:

2.3. De leden zijn verplicht regelmatig aan oefeningen deel te nemen en aan (evt.) wedstrijden, voor

zover het bestuur hun dat voorschrijft. Als regelmatige deelneming aan de oefeningen geldt

deelneming aan (minimaal) 18 oefeningen per boekjaar dan wel zoveel meer/ minder als de

KNSA cq van overheidswege als minimale verplichting stelt. Deze oefeningen dienen zo

gelijkmatig mogelijk over het jaar verdeeld te worden, behoudens wettige verhinderingen, ter

beoordeling van het bestuur.

2.4. Als ook – het verplicht – deelnemen aan een interne competitie. Zie bijlage 1.

2.5. De leden nemen bij de oefeningen en wedstrijden de daarvoor geldende regels en gebruiken, en

met name de veiligheidsregels, strikt in acht. Zie bijlage 2.

 

Deelneming door Jeugd en/of Aspirant-leden en introducés:

2.6. Het bestuur onderwerpt de aspirant-leden ten aanzien van de oefeningen en wedstrijden zoveel

mogelijk aan de voor de leden geldende regels, met dien verstande dat het kan verlangen, dat zij

iedere oefenavond deelnemen, behoudens wettige verhindering.

Tevens wordt voor bepaalde tijd het aspirant-lid begeleid door een door het bestuur aan te wijzen

persoon welke let op het naleven van de regelgeving en als “hulpinstructeur” dienst doet.

Een zelfde regelgeving geldt voor een Jeugdlid ( onder de 18 jaar) met dien verstande dat “de

ouder(s) van het betreffende lid” te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de daden en

handelingen van het jeugdlid.  Zie ook artikel 4.1. , 4.2, 4.5, 4.6, Artikel 5 en artikel 8.

2.7. Voor Jeugdleden geldt dat zij uitsluitend kunnen en mogen schieten met luchtwapens en klein

kaliber wapens. In eerste instantie dient geschoten te worden met (lucht /kkg) geweer.

2.8. Introducés onderwerpt het bestuur aan de voor de oefeningen en wedstrijd geldende regels en

gebruiken, en met name de veiligheidsregels, conform de veiligheidsprocedures, zoals vermeld in

bijlage 1 van dit Huishoudelijk Reglement.

 

Afdeling 2.

DE LEDEN, ASPIRANT(JEUGD)-LEDEN, INTRODUCÉS EN BEGUNSTIGERS;

Soorten lidmaatschap.

B.3.1. De vereniging kent:

 1. gewone leden;
 2. jeugd leden;
 3. adspirant-leden;
 4. begunstigende leden (donateurs) zijn zij, die zich jegens de vereniging verplichten

tot een jaarlijkse bijdrage, te regelen volgens het Huishoudelijk Reglement;

 1. leden van verdienste en ereleden.

Gewone leden.

B.3.2.  Als gewoon lid kan men worden toegelaten, nadat men schriftelijk een verzoek

dienaangaande  bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over toelating.

Bij niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating

besluiten.

Als gewoon lid dient men in ieder geval te voldoen aan de volgende eisen:

 1. op één januari van het boekjaar, waarin hij zich als lid heeft aangemeld, de achttienjarige leeftijd heeft bereikt;
 2. Nederlander is, of woonachtig in Nederland is;
 3. Voldoet aan de met het oog op een verantwoord wapengebruik in het Huishoudelijk Reglement te stellen eisen en,
 4. de grondwettige regeringsvorm aanvaardt;
 5. zich bij zijn aanmelding als lid verbindt het schieten te beoefenen met inachtneming van de daaromtrent voor de KNSA geldende voorschriften.
 6. Tenminste een proef periode hebben gehad van 1 maand, gevolgd door een aspirant periode van 6 maanden.

 

Adspirant-leden.

B.3.3. Als adspirant-lid kan men worden toegelaten, nadat men schriftelijk een verzoek

dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over toelating. Bij

niet-oelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating

besluiten. En tenminste hebben voldaan aan de proefperiode.

 

Leden van verdienste en ereleden.

B.3.4. De Algemene Vergadering kan, op voordracht van het bestuur, of van tenminste een

tiende gedeelte van de leden van de vereniging, een gewoon lid, dat zich verdienstelijk

of zeer verdienstelijk heeft gemaakt jegens de vereniging, in het eerste geval tot lid van

verdienste en in het tweede geval tot erelid benoemen.

 

Donateurs.

B.3.5. Donateur kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over

toelating beslist.

B.3.5.1. Zij hebben de rechten, die hun in het Huishoudelijk Reglement zijn toegekend.

B.3.5.2.Men houdt op begunstiger der vereniging te zijn 1 door op te houden de jaarlijkse

bijdrage te betalen.

B.3.5.3.Het bestuur kan de bijdragen of verder bijdragen van een begunstiger zonder opgave

van redenen weigeren.

 

Artikel 4. Lidmaatschap.

“KNSA Art. 4”. Is geïntegreerd in het art.4 Lidmaatschap

VERKRIJGING LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING

Artikel 4.

 • Te allen tijde beslist het bestuur van de schietvereniging over het wel of niet toelaten van leden. Het bestuur van de vereniging kan voor de toelatingsprocedure een ballotagecommissie instellen. Het oordeel van de ballotagecommissie is niet bindend maar slechts adviserend aan het bestuur van de vereniging, aangezien het bestuur de verantwoordelijkheid houdt.
 • Personen die het lidmaatschap bij de vereniging aanvragen, dienen o.a. de volgende bescheiden te overleggen:
  1. een ingevuld formulier met algemene gegevens, alsmede de beantwoording van de vraag of de betrokkene een strafrechtelijk verleden heeft. Het  aanmeldingsformulier (model KNSA) dient te worden ondertekend door de betrokkene;
  2. ter inzage een origineel geldig legitimatiebewijs, alsmede een kopie daarvan; de kopie blijft in het bezit van de vereniging;
 1. een verklaring omtrent het gedrag (VOG) (deze VOG is niet van toepassing indien de desbetreffende persoon reeds beschikt over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen).

4.3.    Nadat een verzoek om lidmaatschap is ingediend, wordt door het bestuur van de vereniging

een dossier van de betrokkene gevormd. Het bestuur van de vereniging beheert van al haar

leden een persoonlijk dossier waarin alle persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

4.4.Proefperiode:

Nadat een verzoek om lidmaatschap door de betrokkene is ingediend, wordt door het bestuur van de schietvereniging de procedure tot verkrijging lidmaatschap gestart. Vanaf dat moment is de betrokkene nog geen aspirant-lid en geen gewoon lid van de desbetreffende vereniging. Deze procedure bestaat uit een proefperiode van minimaal één (1) maand waarin de betrokkene minimaal vier (4) maal de vereniging moet hebben bezocht en onder begeleiding schietsportoefeningen heeft verricht. In diezelfde periode zal het bestuur van de vereniging dan wel een daarvoor benoemde ballotagecommissie, gesprekken met de betrokkene voeren. In die gesprekken komt in ieder geval aan de orde een eventueel strafrechtelijk verleden, alsmede het strafrechtelijk verleden van eventuele huisgenoten, de thuissituatie wordt besproken, eventuele relatieproblemen komen aan de orde en andere zaken die van belang zijn voor het eventuele lidmaatschap van de vereniging. Een afgevaardigde van het bestuur zal (min. 2 personen), in overleg met betrokkene, een huisbezoek afleggen.

4.5.Aspirant-lid:

Indien na de proefperiode, er geen reden is de desbetreffende persoon niet als lid tot de vereniging toe te laten, wordt de betrokkene aspirant-lid van de vereniging. De aspirant-lidmaatschapsperiode moet een termijn behelzen van minimaal zes (6) maanden.

4.6.    Tijdens de aspirant-lidmaatschapsperiode dient de betrokkene een introductiecursus te volgen

naar het model van de KNSA. Deze introductiecursus bestaat uit minimaal acht (8) lessen

waarin in ieder geval aan de orde moet komen “veiligheid op de schietbaan” en “de omgang met

vuurwapens”, “de basistechniek van één of meerdere disciplines” en de introductiecursus dient

te worden afgesloten met een Vaardigheidsproef. Deze Vaardigheidsproef dient met goed

gevolg afgesloten te worden om voor het definitieve lidmaatschap in aanmerking te komen.

4.7.    Aanvullingen voor aspirant- en gezinsleden;

 1. a) Het aspirant(jeugd)-lid dient ten minste zoveel keer aanwezig te zijn, als voorgeschreven

door de KNSA c.q. van overheidswege minimale gestelde eisen. Zie art. 2.3. , dan wel zoveel

meer  als het bestuur dat nodig acht, opdat kwaliteit en veiligheid gewaarborgd zij.

Bovendien dient op verzoek van het bestuur een verzekeringsbewijs, dat de W.A. van

betreffende schutter afdekt getoond te kunnen worden.

 1. b) Het aspirant(jeugd)-lid draagt bij in de kosten van het huren van oefenterreinen en

lokaliteiten naar evenredigheid. De jaarlijkse contributie.

 1. c) Een aspirant lid- niet zijnde onder de 18 jaar – is een lid dat dezelfde rechten en plichten heeft

als een gewoon lid met dien  verstande dat het (nog) niet in het bezit is van een verlof voor

het voorhanden hebben van wapen(s).      Zie stemrecht – art. 15.1.

 1. d) Gezinsleden – verwanten in de eerste graad, mits deeluitmakende van een gezin en voorts

duurzaam samenwonenden- betalen de helft van de jaarlijks vastgesteld contributie.

 1. e) Gezinsleden zijn vrij toelaatbaar – mits zij de leeftijd van ten minste 10 jaar hebben – zolang

het maximum aantal leden niet wordt overschreden. zie 4.7. m)

 1. f)  Jeugdleden zijn Gezinsleden welke ten minste 10 jaar oud zijn. Voor hen geldt een

Jeugdlidmaatschap waarvan de kosten gering zijn (KNSA + Vereniging) en verkrijgen een

apart Jeugd-lidmaatschapsbewijs. Het kunnen dus uitsluitend – en ook voor die duur –

kinderen zijn van ouders welke vol-lid zijn van de S.V.

 1. g) Het lidmaatschap wordt niet stilzwijgend verlengd (Wet van Dam). Wel ontvangt u elk jaar

een nota om de contributie te voldoen (voor 1 februari) met begeleidend schrijven.

 1. h) Aan uittreding is geen andere voorwaarde verbonden dan dat van de uittreding schriftelijk

aan de Secretaris is  kennisgegeven, onder opgave van datum, waarop het lid wenst uit

te treden, doch uiterlijk voor 20 december van het lopende jaar. Anders wordt er wel KNSA

contributie  geheven.

 1. i) Uittreding ontslaat het lid niet van zijn verplichtingen gedurende het resterende gedeelte van

het lopende jaar.

 1.  j)  Het maximum aantal leden is niet gelimiteerd maar bedraagt gemiddeld  35 leden.

Een – tijdelijke – ledenstop kan te allen tijde door het bestuur/jaarvergadering worden

ingesteld. Dit om reden van veiligheid en/of overzichtelijkheid.

4.8.   Indien aan de voorwaarden genoemd onder artikel 4.1 tot en met 4.7. is voldaan, kan de

betrokkene als definitief lid worden ingeschreven.

4.9.   Ieder lid ontvangt zo spoedig mogelijk na zijn toelating een lidmaatschapsbewijs van

de SV. Cassidy.

4.10. Het betrokken lid dient op dit bewijs zijn handtekening te zetten.

4.11. Het bewijs kan mede dienstbaar worden gemaakt aan de aantekening van de betaalde jaarlijkse

contributie en verstrekt dan, mits voorzien van een paraaf van de Penningmeester, tot bewijs van

betaling daarvan.

4.12. Het lidmaatschapsbewijs blijft eigendom van de S.V. Cassidy en dient na het beëindigen van het

lidmaatschap aan de vereniging te worden teruggegeven.

 

Verplichtingen leden:

4.9.a) Ieder lid is verplicht de contributie in de eerste maand van het lopende jaar te voldoen- doch

uiterlijk op 1 februari- en, ongeacht de datum van aanmelding, de volle jaarcontributie te

betalen, tenzij  aanmelding plaatsvindt na 1 juli van dat jaar, in welk geval kan worden volstaan

met de helft van de jaarcontributie.

 1. b) Ieder lid is verplicht ervoor zorg te dragen – voorzover bij machte – dat door medeleden de

statuten en/of huishoudelijk reglement(en) worden nageleefd.

 1. c) Ieder lid is verplicht onverwijld gevolg te geven aan opdrachten, van tot het geven van

opdrachten bevoegde instanties en/of personen.

 1. d) Ieder lid is verplicht zich bij schietwedstrijden en oefeningen van doping en/of alcohol in

enigerlei vorm te onthouden.

 1. e) Ieder lid is verplicht het bestuur alle gewenste ter zake doende gegevens, opgaven en

inlichtingen te verstrekken, voor zover deze betrekking hebben op zaken binnen de S.V. , of

haar op enigerlei wijze raken.

 1. f)  Het lid van de vereniging dient er op toe te zien dat het bestuur wordt geïnformeerd over het

verloop van de aanvraag voor een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Het lid

dient van een positief besluit melding te maken en bij een afwijzing van de aanvraag een kopie

van de Beschikking te overleggen aan het bestuur van de vereniging.

 

Rechten:

4.10. Alle leden hebben de uit statuten voortvloeiende rechten en voorts;

 1. a) Indien zij erelid zijn, het recht van vrijdom van contributie der S.V. (niet die van de

KNSA).

 1. b) Indien zij donateur/begunstiger zijn, het recht georganiseerde wedstrijden of evenementen

bij te wonen, met uitzondering van vergaderingen. En als verplichting alleen hebben het

voldoen van een jaarlijkse bijdrage – uiterlijk voor 1 februari van dat jaar – van te

minste € 15.=

 

Financiën:

4.11.a) De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Vergadering per jaar vastgesteld.

 1.  b) De Penningmeester draagt elk jaar zorg voor de samenstelling van een ontwerpbegroting en

legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

 1.      c) De Penningmeester laat ieder jaar zijn boeken controleren door de door de Algemene

Vergadering te benoemen Kas Controle Commissie.

 

Evenementen:

4.12.a) Indien deze plaatsvinden op de schietbaan of in een andere oefeninrichting, berust steeds de

verantwoordelijkheid bij het bestuur, die deze delegeert aan een voor die gelegenheid te

kiezen baancommandant/vereniging-veiligheidsfunctionaris (VVF) , die in al zijn beslissingen

strikt gehoorzaamd dient te worden, zulks op straffe van ontzetting.

 1. b) De regels, volgens welke de VVF handelt, zijn overeenkomstig de

veiligheidsvoorschriften en de UIT-reglementen.

 1.  c) Een lid, dat aan enig evenement deelneemt, wordt geacht op de hoogte te zijn met de

veiligheidsmaatregelen en de UIT-reglementen GKG/KKG/GKP/KKP/LP/LG.

 1. d) Wedstrijden worden gehouden overeenkomstig de UIT-reglementen, voorzover van

toepassing en mogelijk.

 

Wapens:

4.13.a) Het te schieten kaliber is niet aan grenzen gebonden voorzover deze op de betreffende baan

geschoten mogen worden.

 1.  b) Een nieuw lid dat een eigen wapen wil aanschaffen dient oa te voldoen aan de volgende eisen;

– minimaal 1 (een) jaar lid van de S.V. zijn.

– Door het bestuur “goed” bevonden te zijn in gedrag en veiligheid.

– De vereiste formulieren – t.b.v. de Politie en wapenhandel – i.s.m. een bestuurslid in

te vullen en te laten ondertekenen.

– Na het verkrijgen van de machtiging van de Politie kan betrokken lid een

vuurwapen  aanschaffen bij een erkende wapenhandelaar en/of overnemen van een

ander lid.

 1.    c) Wapens, waarvan de lengte van de loop korter is dan 3 inch, zijn op evenementen niet

toegestaan.

 

Artikel 5. Schade:

Schade aan zaken der vereniging:

5.1. Elke geconstateerde schade (vermissing en/of beschadiging) van enige zaak bij de vereniging in

gebruik, wordt geacht veroorzaakt te zijn door het lid dat de zaak het laatst heeft gebezigd of

onder zijn berusting had, behoudens tegenbewijs door het betrokken lid.

 

Schade aan zaken der leden:

5.2. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging – van welke aard dan

ook van zaken bij de leden in gebruik.

 

Schade aan zaken der schietbaan of kantine:

5.3. Indien een lid schade veroorzaakt aan de schietbaan of kantine dient hij dit te melden bij een

bestuurslid. Deze zal, na onderzoek te hebben gedaan naar de aard en toedracht, samen met de

baan verhuurder een oplossing zoeken voor herstel van de schade. Eventuele financiële

consequenties zijn dan ook voor rekening van het lid tenzij het bestuur anders beslist.

 

Artikel 6. Disciplinaire maatregelen en Klachtafhandeling

Disciplinaire maatregelen:

6.1. Indien een lid (gewoon, jeugd of aspirant) handelt in strijd met de voor de oefeningen en wedstrijd

geldende regels en kan hij door het bestuur worden:

 • Gewaarschuwd
 • Berispt
 • Geschorst voor een periode van ten hoogste 6 maanden
 • Ontzetting uit het lidmaatschap (zie ook art.15)

Klachtafhandeling:

6.2. Indien een (aspirant) lid in beroep wil gaan tegen een – omtrent hem/haar opgelegde sanctie –

treedt de volgende procedure in werking:

 • Het lid dient de klacht schriftelijk in te dienen bij het Secretariaat binnen één (1) week na het instellen van de sanctie.
 • Het bestuur stelt een onafhankelijke klachtencommissie samen van tenminste drie leden.
 • De klachtencommissie onderzoekt de klacht en hoort de betrokken personen aan en zal op basis van deze gegevens binnen drie (3) weken een uitspraak doen.
 • Het bestuur en lid worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitspraak van de klachtencommissie.
 • De uitspraak van de klachtencommissie is bindend.
 • Bij ontzetting geldt een termijn van één (1) maand bij de Algemene Vergadering.(zie ook art.15).
 • In spoedeisende gevallen kan de voorzitter of degene die hem vervangt, het lid van verdere deelname  aan de betreffende oefeningen, wedstrijd of bijeenkomst uitsluiten. Tegen zodanige maatregel staat geen beroep open.

Artikel 7. Wijzigingsbladen/ verstrekking:

Inbezitstelling van wijzigingsbladen/verstrekking:

7.1. De leden worden, tegen kostprijs, in het bezit gesteld van de wijzigingsbladen met betrekking tot

de Statuten en/of (Huishoudelijk) Reglementen.

7.2. Indien een lid op de genoemde stukken geen prijs stelt blijft hij niettemin het bedrag verschuldigd.

 

  Artikel 8. Ledenadministratie

Doelstelling van de ledenadministratie:

8.1. Binnen de S.V.  wordt een ledenadministratie bijgehouden. Het doel daarvan is het beheer van een

persoonsbestand van de leden van S.V., ten behoeve van:

 • Verzendingen en informatieverstrekking
 • Administratie rondom diverse activiteiten
 • Registratie van financiële verplichtingen, w.o. contributie
 • Controle rechtmatigheid van eventuele ledenkortingen
 • Registratie taken leden
 • Bijhouden cursussen, licenties, activiteiten leden.

8.2.  Aan derden worden geen gegevens verstrekt dan na uitdrukkelijke toestemming van de

betrokkene.

8.3.  Aan de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) zullen alleen die gegevens

worden verstrekt welke noodzakelijk zijn.

 

Artikel 9. Introducés:

Introducés:

9.1. Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot introductie van niet-leden.

9.2. De leden zijn bevoegd, onder hun verantwoordelijkheid, niet-leden te introduceren, mits zij van

het bestuur voorafgaande toestemming daarvoor hebben verkregen. Het bestuur kan zijn

bevoegdheid tot het verlenen van toestemming delegeren aan een of meer bestuursleden.

9.3.Introducés mogen maximaal 3 (drie) oefenbijeenkomsten(avonden) bijwonen.

 

Artikel 10. Begunstigers:

Begunstigers.

10.1. De begunstigers ontvangen de jaarverslagen en, op hun verzoek, de jaarrekeningen (begrotingen)

en/of Statuten en (Huishoudelijk)Reglementen. ( zie ook art. 4.10.)

10.2. Zij worden tot de manifestaties der vereniging uitgenodigd.

 

Afdeling 3.

DE ALGEMENE VERGADERING;

Artikel 11. Jaarvergadering:

Voorstellen van de leden:

11.1. De leden kunnen voorstellen ter behandeling aan de jaarvergadering voorleggen.

11.2. Deze voorstellen dienen schriftelijk, door ten minste 5 gewone leden der vereniging ondertekent,

uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering bij het bestuur worden ingediend.

11.3. Het bestuur voegt de voorstellen, die voldoen aan de in lid 12.2 gestelde voorwaarden, aan de

agenda toe.

11.4  Indien een voorstel niet aan deze gestelde voorwaarden voldoet, is het wel bevoegd, maar

niet gehouden, het aan de agenda toe te voegen.

11.5. Het in de vorige leden bepaalde is niet van toepassing op voorstellen, voor welk aanneming een

gekwalificeerde meerderheid van de Algemene Vergadering vereist is.

Agenda:

11.6. Op de jaarvergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld;

* de notulen van de vorige jaarvergadering en van de eventueel tussentijds gehouden

buitengewone vergadering(en),

* het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar,

* de balans en de staat van baten en lasten betreffende het afgelopen boekjaar, met het verslag

Van de Kas Controle Commissie en van de deskundige, indien deze laatste gewenst is.

* de begroting voor het lopende boekjaar,

* de vervulling van openstaande of in de vergadering openvallende vacatures in het bestuur, of

door de Algemene Vergadering ingestelde commissies, e.e.a. voorzover in die vacatures niet

reeds door een buitengewone vergadering is voorzien,

* de benoeming van de Kas Controle Commissie,

* de voorstellen, die het bestuur op de agenda plaatst,

* de evt. voorstellen van de leden,

* ingekomen stukken,

* de rondvraag.

 

Kas Controle Commissie:

11.7. Het bestuur is verplicht – ten behoeve van het onderzoek van de kas controle commissie – aan

deze en aan de deskundige, zo deze is aangewezen, inzage van de boeken en bescheiden der

vereniging te geven, hun desgevraagd de kas en de waarden te vertonen en hun alle door hen

gewenste inlichtingen te verschaffen.

 

Artikel 12.

Wijze van oproeping van de Algemene Vergadering.

12.1. Een Algemene Vergadering wordt bijeen geroepenen door middel van een aan alle leden te

zenden  schriftelijke kennisgeving ( convocatie).

12.2. Besluiten kunnen door de Algemene Vergadering alleen worden genomen over onderwerpen, die

bij de oproeping zijn vermeld, of waarvan kennis is gegeven, overeenkomstig het in de vorige

zin bepaalde.

 

Termijn van oproeping:

12.3. Alle vergaderingen worden bijeengeroepen met een termijn van ten minste veertien (14) dagen.

Een vergadering, die op verzoek van leden wordt gehouden, ongeacht of zij bijeengeroepen is

door het bestuur of de leden, wordt bovendien bijeengeroepen op een termijn van niet langer

dan vier (4) weken.

 

Artikel 13.

Presidium en Secretariaat:

13.1. Als de voorzitter en de secretaris van een door het bestuur bijeengeroepen Algemene

Vergadering treden op de voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun respectievelijke

plaatsvervangers.

13.2. Een door de leden der vereniging overeenkomstig het bepaalde bij artikel C.9., lid 2, der statuten

bijeengeroepen Algemene Vergadering kiest zelf haar voorzitter en secretaris.

13.3. Indien, in de gevallen van de voorafgaande leden, iemand tijdens de vergadering de

hoedanigheid verliest op grond waarvan hij/zij voorzitter of secretaris van de Algemene

Vergadering is, blijft hij/zij niettemin die functie uitoefenen tot na afloop van de vergadering,

tenzij hij/zij anders verkiest of de vergadering anders beslist.

 

Artikel 14.

Besluitvorming:

Stemrecht;

14.1. In de Algemene Vergadering heeft een gewoon lid één stem.

Aan de voorzitter, die lid van de vereniging is, komt op de zelfde voet stemrecht toe als een

gewoon lid. Een tot stemmen bevoegde mist echter zijn stemrecht over zaken die hem, zijn

echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in rechte lijn treffen.

Een Jeugdlid (onder de 18 jaar) heeft geen stemrecht.

Een Aspirant lid heeft het zelfde stemrecht als een gewoonlid. Zie art. 4.7.c.

 

Volmacht:

14.2. Een tot stemmen bevoegde kan zijn stem of stemmen uitbrengen door een schriftelijk daartoe

gevolmachtigd (ander) lid, niet zijnde een jeugd-lid.

 

Wijze van stemmen:

14.3. De stemming geschiedt in beginsel hoofdelijk en mondeling.

15.4. Indien niemand zich daar tegen verzet, kunnen voorstellen ook zonder hoofdelijke stemming

worden aangenomen.

14.5. Indien de voorzitter dit bepaalt, of ten minste één vijfde (1/5) gedeelte der ter vergadering

aanwezige leden dit verlangt, wordt schriftelijk, met ongetekende en gesloten briefjes

gestemd. Alsdan wijst de voorzitter twee (2) leden aan om de stemmen op te nemen/tellen.

 

Volstrekte meerderheid:

14.6. De besluiten worden in de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid

door de dan aanwezige leden uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen over een voorstel

van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, dan wordt het voorstel geacht te

zijn verworpen.

 

Keuzen:

14.7. Heeft bij stemming over keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen niemand de

volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Wordt

alsdan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen twee

(2) personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Zouden door

gelijkheid van stemmen meer dan twee (2) personen voor herstemming in aanmerking

komen, dan wordt door loting uitgemaakt tussen welke personen herstemming zal

plaatsvinden. Bij de herstemming is hij gekozen, op wie de meeste stemmen zijn

uitgebracht. Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

14.8. Heeft er met het oog op de keuze, voordracht of aanbeveling van een persoon

kandidaatstelling plaats gehad en is niet meer dan één kandidaat gesteld, dan wordt die als

gekozen beschouwd.

 

Stemmen van onwaarde:

14.9. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat voor de

berekening van het stemmenaantal niet medetellen ongeldige en/of blanco stemmen.

 

Vaststelling dat het besluit genomen is:

14.10. Het te Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de Algemene

Vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een

genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

14.11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats  wanneer de meerderheid van

de vergadering, of  indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen

de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Artikel 15.

Besluiten over ontbinding etc.:

15.1. In afwijking – in zoverre van het in de artikelen 8 tot en met 9 bepaalde – kunnen besluiten;

 1. a) tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur,
 2. b) tot het aanvaarden van schenkingen of making onder last of voorwaarde, of wanneer de

geschonken of vermaakte goederen met hypotheek of pand anderszins bezwaard zijn,

 1. c) tot statuut wijziging of,
 2. d) tot ontbinding van de vereniging, alleen worden genomen in een buitengewone

vergadering, waarvan ten minste de helft (50%) van het aantal leden aanwezig is en met een

meerderheid van  ten minste twee/derde (2/3e ) der uitgebrachte stemmen.

15.2. Is het onderwerp een voorstel tot wijziging van de statuten of een voorstel tot ontbinding van de

vereniging, dan moet bovendien een afschrift van dat voorstel, waarin de beoogde wijziging

woordelijk is opgenomen, bij de oproeping worden meegezonden en moeten zij – die het

voorstel hebben gedaan – ten minste vijf (5) dagen vóór de vergadering zodanig afschrift op het

secretariaat der vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de

vergadering wordt gehouden.

15.3. Het in de eerste en tweede lid bepaalde is niet van toepassing, indien het betreft een wijziging

van de statuten en het besluit tot wijziging is genomen met algemene stemmen in een

vergadering, waar  alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

15.4. Onverminderd het in lid 15.3. bepaalde, kan indien de helft (50%) van het aantal leden der

vereniging, te houden op een termijn van niet langer dan vier (4) weken, een besluit over het

voorstel worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden, mits met een

meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e)  der uitgebrachte geldige stemmen.

 

Afdeling 4.

HET BESTUUR;

Artikel 16. Het bestuur.

16.1     De voorzitter:

De voorzitter heeft de algehele leiding van de vereniging, geeft leiding aan het  bestuur, regelt de bestuursactiviteiten en treedt op als vertegenwoordiger c.q. woordvoerder van het bestuur. De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en draagt zorg voor de externe contacten. De voorzitter leidt de Algemene Vergadering(en) en de bestuursvergadering(en). De voorzitter deelt zijn taken met de andere leden van het dagelijks bestuur.

Taakinhoud:

De voorzitter ziet toe en bewaakt, door middel van verantwoording tijdens de bestuursvergaderingen, de kwaliteit van de uitvoering van taken en activiteiten die worden verricht binnen de vereniging. Om een inzichtelijk beeld te krijgen van de activiteiten, die zijn ondernomen in het verleden, maar zeker de activiteiten die ondernomen moeten worden in de toekomst, stelt de voorzitter samen met de andere bestuurders een werkplan(ning) op. Bij onvoldoende voortgang van projecten stelt de voorzitter (mede) vast of er behoefte is aan versterking.

De voorzitter heeft een samenwerkingsgezinde instelling. Door samen te werken worden werkzaamheden eerlijk verdeeld en voorzien van draagvlak voor uitvoering.

De voorzitter is, samen met de secretaris, verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en de voorbereiding van de vergaderingen.

 

Taakoverzicht

Belangenbehartiging

 • Overleg gemeente
 • PR & Communicatie
 • Ledenvergaderingen
 • Optreden in media
 • Bijwonen overige bijeenkomsten

Organisatie

 • Voorbereiden vergaderingen en opstellen agenda’s
 • Bestuursvergaderingen
 • Vergaderingen Dagelijks Bestuur
 • Jaarverslag
 • Statuten en Huishoudelijk Reglement

 

Verantwoordelijkheden/ bevoegdheden

De voorzitter kan bestuursleden ter verantwoording roepen over hun beslissingen, optreden en functioneren. De voorzitter is  toezichthouder op de bestuurlijke activiteiten en eindverantwoordelijke. Hij dient toezicht te houden op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Samen met secretaris en penningmeester vormt de voorzitter het dagelijks bestuur.

16.2     De secretaris:

De secretaris is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijvoorbeeld door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de vereniging. De secretaris is degene die ervoor zorgt dat alle informatie steeds op de goede plaats terecht komt. De secretaris is een “spin in het web” van de vereniging en is één van de kritische succesfactoren voor het functioneren van het bestuur en de vereniging als geheel.

Taakinhoud

De secretaris organiseert de bestuurlijke activiteiten die verricht dienen te worden. Hij coördineert en bewaakt  de interne en externe informatievoorziening / informatiestroom. De secretaris is belast met de vergaring en uitgifte van informatie. De secretaris stelt, samen met de voorzitter, de agenda van de bestuursvergadering op. Daarnaast notuleert de secretaris tijdens de vergadering. De notulen worden door de secretaris opgeslagen in het archief en verspreid onder de leden van het bestuur.

De secretaris is beheerder en onderhouder van het archief van de vereniging. Ook als het gaat om de adresgegevens van de leden. De secretaris heeft toegang tot die gegevens en behandelt die met gepaste aandacht voor de privacy.

De secretaris functioneert als klankbord en is behulpzaam in het zoeken naar oplossingen. Daarnaast stelt de secretaris de bestuursleden op de hoogte van zaken die voor hen relevant zijn.

Taakoverzicht

PR & Communicatie

 • Ledenvergaderingen

Organisatie

 • Postbehandeling
 • Archiefbeheer
 • Ledenadministratie
 • Voorbereiden vergaderingen en opstellen agenda’s
 • Bestuursvergaderingen
 • Vergaderingen Dagelijks Bestuur
 • Notuleren
 • Jaarverslag

 

Verantwoordelijkheden/ bevoegdheden

De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van bestuurs- en  ledenvergaderingen. Tevens draagt hij de verantwoordelijkheid voor de communicatie op bestuurlijk niveau en zorgt ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen terechtkomt. Daarnaast moet de secretaris het archief van de vereniging bijhouden en uitnodigingen verzenden voor bijeenkomsten. De secretaris treedt op als tekenbevoegde naast de voorzitter. Samen met voorzitter en penningmeester vormt de secretaris het dagelijks bestuur.

16.3     De penningmeester:

De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer van de vereniging en is verantwoordelijk voor de begroting en het financieel jaarverslag. Daarnaast is de penningmeester belast met de bewaking van het tijdspad dat daarvoor moeten worden doorlopen.

Taakinhoud

De penningmeester heeft als hoofdtaak om de boekhouding te voeren. Onder boekhouden wordt onder andere verstaan: het verwerken van uitgaven en inkomsten, controle op tijdige betalingen, het opstellen van de jaarrekening en het uitvoeren van financiële transacties. De penningmeester verleent inzage van de boekhouding aan de leden van het bestuur, aan de kascontrolecommissie en aan een evt. noodzakelijke accountant.

Buiten het boekhouden heeft de penningmeester nog andere taken. De penningmeester adviseert b.v. het bestuur op het gebied van het financieel beheer en treedt op als tekenbevoegde samen met de voorzitter. De penningmeester brengt verslag uit aan het bestuur betreffende het financiële beheer over de afgelopen periode. Tevens dient de penningmeester de begroting in voor het volgende jaar.

De penningmeester is belast met de taak om betalingen tijdig te laten verlopen. Hij dient facturen op tijd te betalen. Aan de andere kant moet de penningmeester de leden aansporen om hun contributie op de juiste tijd te voldoen. Ook fondsenwerving behoort tot zijn taken.

Taakoverzicht

PR & Communicatie

 • Ledenvergaderingen

 

Organisatie

 • Financiële administratie
 • Betalingsverkeer
 • Contributie-inning
 • Bestuursvergaderingen
 • Vergaderingen Dagelijks Bestuur
 • Begroting
 • Jaarrekening

 

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden

Samen met de voorzitter en de secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur. Hij treedt op als tekenbevoegde samen met de voorzitter. De penningmeester is de enige persoon die transacties mag / kan verwerken in de boeken. Hij is gerechtigd alle uitgaven te doen, welke binnen het raam van de begroting vallen. De penningmeester is verplicht om de boekhoudkundige gegevens te bewaren voor een bepaalde tijd. De penningmeester stelt meerjaren werkplanning / –begroting en financieel jaarverslag op.

 

16.4     Vrijwilligers:

Onderdelen van het takenpakket van de hiervoor genoemde bestuursleden kunnen worden overgedragen aan vrijwilligers. Mogelijk is een in wekelijkse tijdsbesteding beperkte taak voor leden aantrekkelijk om zich voor de vereniging in te zetten. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 17. Rooster van aftreding

17.1     De leden van het bestuur treden vanaf de jaarvergadering periodiek af volgens onderstaand rooster:

 • 1e jaar: Voorzitter en Algemeen Bestuurslid 4 (AB 4)
 • 2e jaar: Secretaris en AB 1
 • 3e jaar: Vice-voorzitter en AB 2
 • 4e jaar: Penningmeester en AB 3

Artikel 18: Besluitvorming

18.1     Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden, bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 19. Voor beroep vatbare besluiten van het bestuur:

19.1     De beroepsprocedure gaat als volgt:

Nadat het bestuur een besluit genomen heeft over een persoon/lid, waarbij de Algemene Vergadering beroep open staat (tot 1 maand na kennisgeving), stelt het de betrokkene schriftelijk, onder opgave van redenen, van haar besluit in kennis. In dit schrijven dient de beroepsmogelijkheid aan betrokkene te worden medegedeeld.

19.2     De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld op de zitting of op een nadere zitting getuigen en/of deskundigen te brengen.

19.3     De betrokkene mag zich doen bijstaan door een advocaat, die in de gelegenheid wordt gesteld de zitting bij te wonen, de deskundigen  en getuigen vragen te stellen en de nodige opmerkingen te maken alsmede schrifturen in te dienen.

19.4     Het in de leden 15.1 tot en met 15.3 bepaalde behoeft niet in acht te worden genomen, indien het betreft een besluit tot ontzetting, uitsluitend gegrond op wanbetaling van aan de vereniging verschuldigde gelden, nadat het lid tot drie (3) maal toe tevergeefs een termijn van tenminste veertien dagen is gegund, teneinde alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

19.5     De Algemene Vergadering besluit uiterlijk zes (6) weken nadat de zaak voor beslissing (2/3 van de uitgebrachte stemmen) gereed ligt.

19.6     Het besluit van de Algemene Vergadering is met reden omkleed; een afschrift daarvan wordt onverwijld aan het betrokken lid, alsmede, indien het lid zich door een advocaat heeft doen laten bijstaan, aan diens advocaat toegezonden.

19.7     Gedurende het beroep is betrokkene geschorst.

Artikel 20. Baancommandant

20.1     Het bestuur wijst daartoe – naar haar mening in aanmerking komende leden – aan om bij toerbeurt op te treden als baancommandant. De aangewezene(n) zijn verplicht de functie te aanvaarden en uit te oefenen, behoudens wettige verhindering, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Zie ook Veiligheids Reglement S.V. Cassidy.

 

Einde Huishoudelijk Reglement.

 

BIJLAGEN:

Bijlage 1.

INTERNE COMPETITIE(S).

 

Vanaf 1 januari 2015  is het verplicht om deel te nemen aan een Interne Competitie (KNSA/Justitie afspraak).

 

S.V. Cassidy start met de Interne Competitie op 1 april 2013. Elk lid mag deelnemen en alle verlofhouders zijn VERPLICHT hieraan deel te nemen.

Er wordt op de Lucht- / 100-/50- en 25 meterbaan geschoten.

Zowel met geweer als pistool/revolver.

Zo is er GKG en KKG (50/100 mtr), GKP en KKP (25 mtr) en LP/LG (10/12 mtr).

Men dient aan tenminste één (1) discipline deel te nemen. Meerdere disciplines mag.

Kaarten dienen gekocht te worden, door een bestuurslid of Dhr. P. Kersten voorzien te worden van datum en stempel/paraaf.

Die kaarten dienen DIEZELFDE avond verschoten te worden.

Op elke kaart dienen twaalf (12) schoten afgevuurd te worden; hiervan worden de tien (10) hoogste geteld.

Er dienen 10 kaarten op jaarbasis geschoten te worden.

Zij dienen ingeleverd te worden aan een bestuurslid/ Dhr. P. Kersten die deze zal afstempelen voor retour.

Telling zal geschieden door twee (2)  personen. Over de uitslag wordt niet gediscuteerd.

Er wordt boek gehouden van de resultaten.

Competitie jaar loopt van 1 april tot 1 april.

Op de jaarvergadering (april/mei) worden de resultaten bekend gemaakt.

 

Bijlage 2.

VEILIGHEIDSPROCEDURES.

Na overleg tussen het bestuur en de huidige schiet locatie zijn de navolgende veiligheidsmaatregelen van kracht;

Gebruik van de 25 meter pistool/ geweerbaan:

Gebruik van de 50 meter (halfopen) geweerbaan:

Gebruik van de 100 meter geweerbaan:

 

Eigen wapen(s) :

 • Pak het wapen uit op het schietpunt.
 • Houdt de loop altijd richting de “kogelvanger”.
 • Zorg dat de grendel “open” staat en het magazijn (voor zover van toepassing) verwijderd is;
  • voorladers; geen slaghoedjes/ kruitlading in trommel/loop aanwezig!
  • Patroon revolvers; trommel leeg en open geklapt.
  • Pistolen; magazijn verwijderd en afsluiter geopend (kamer dient leeg te zijn)!.
  • Patroon geweren; magazijn verwijderd, afsluiter open, kamer leeg.
 • Leg het wapen richting de kogelvanger.
 • Na het laden van het wapen / plaatsen van magazijn is het wapen “vuur gereed” !!
 • Maak geen lawaai / luid praten / lol en ander ongepast gedrag op een schietbaan/punt.
 • Ieder lid is bevoegd om op te treden ter bevordering van de rust op een schietbaan/punt.
 • Schieten is immers een serieuze zaak en vereist concentratie en aandacht!!
 • Zorg voor een veilige situatie rond uw schietpunt. zie Veiligheidsreglement SV. Cassidy.
 • Onthoud dat schade in welke vorm dan ook niet alleen U treft, maar ook Uw buurman en de GEHELE schietvereniging!

Vereniging wapen(s) :

– Vraag aan een bestuurslid/eigenaar van het wapen of U het mag gebruiken.

– Pak het wapen uit op de schietbaan/schietpunt.

– Indien het wapen al uitgepakt was….controleer of het “leeg” is en de grendel openstaat.

– Vervoer het wapen met OPEN grendel (en niet geplaatst magazijn indien van toepassing)

naar het schietpunt. Houd het daarbij met de loop recht omhoog en pak het wapen vast

bij het “voorhout”.  Niet bij de loop…..gaat roesten !

 • Verder handelen als bij Eigen wapens.

 

Gebruik van de lucht geweerbaan:

 • Vraag aan een bestuurslid/eigenaar van het wapen of U het mag gebruiken.
 • Vervoer het wapen rechtstandig met de loop recht omhoog.
 • Houd het wapen vast bij het “voorhout”. (zie hierboven).
 • Leg het wapen met de loop richting het schietpunt/kogelvanger.
 • Als het wapen gespannen is moet het als geladen worden beschouwd en dus vuurgereed.
 • Maak geen lol etc op het schietpunt.
 • Concentreer je op de te behalen resultaten.
 • Je begeleider/vader is altijd bij je aanwezig en verantwoordelijk voor je daden!!
 • Onthoud dat schade in welke vorm dan ook niet alleen U treft, maar ook Uw buurman en de GEHELE schietvereniging!

 

WAARSCHUWING;

Bij het niet naleven van bovenstaande gedrags/ gebruiksregels zal bij een eerste constatering de

schutter de toegang tot de schietbaan voor die dag of avond worden ontzegd.

Bij een tweede constatering volgt – cfm de statuten – automatisch royement!

 

VEILIGHEID…..IS NIET NIETS EN GAAT ONS ALLEN AAN!.

Niet het wapen is gevaarlijk maar ……. De schutter die het hanteert!